فایل های دسته بندی مدیریت استرس - صفحه 1

پاورپوینت شبه حادثه

پاورپوینت شبه حادثه ، به اتفاقی که در آن هیچ گونه بیماری، جراحت، خرابی و یا زیانی حادث نشده باشد شبه حادثه گفته می شود.

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل